GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

 

 

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BRVT

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BRVT, được thành lập theo Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày 0.. tháng 8.. năm 2009 của UBND tỉnh BRVT.

 

(*) GIỚI THIỆU CHUNG

 

        I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

              I.01. Chức năng:

                  -   Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, trực thuộc Sở Bưu chính Viễn thông nay là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng, do UBND tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
                  -   Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.
 
                  -  Trung tâm hoạt động trong các lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, truyền thông.
 

              I.02. Nhiệm vụ:

                  -   Nghiên cứu, đề xuất với giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung kế hoạch, chương trình, biện pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông địa phương và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt; tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của tỉnh; chủ trì phối hợp hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về công nghệ thông tin; giới thiệu và cung cấp sản phẩm theo quy định của Pháp luật; Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hóa tin học và Internet trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác an ninh các mạng công nghệ thông tin và Internet trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện công tác ứng cứu công nghệ thông tin; tập huấn, hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; Tiếp nhận, thử nghiệm và tổ chức triển khai các phần mềm dùng chung trước khi cài đặt, nhân rộng ra các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Cung cấp giải pháp, các phần mềm, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong tỉnh trong công việc triển khai công nghệ thông tin và truyền thông.
 
                 -  Tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát kỹ thuật các dự án, đề án, công trình về công nghệ thông tin và truyền thông; Tổ chức nghiên cứu và thực hiện triển khai các đề tài khoa học, dự án, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các sản phẩm, dịch vụ tin học và truyền thông (phần cứng, phần mềm của công nghệ thông tin và thiết bị truyền thông); Xây lắp các công trình, dự án về công nghệ thông tin và truyền thông; Xây dựng và quản lý có hiệu quả các chương trình công nghệ thông tin đang sử dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông như Website, hệ thông chính phủ điện tử, kết nối và đưa thông tin lên mạng Internet; Là đơn vị tích hợp dữ liệu của các cơ quan, ban, ngành, các huyện thị, các mạng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước, có trách nhiệm cung cấp dữ liệu dùng chung cho toàn tỉnh.
 
                 -   Kiểm soát tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, cung cấp các dịch vụ truyền thông; Phối hợp với phòng quản lý công nghệ thông tin của Sở Thông tin Truyền thông, các đơn vị, bộ phần công nghệ thông tin các sở, ban, ngành và phòng hạ tầng kinh tế các huyện, thị và thực hiện các công việc về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.
 

 

                 -   Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản trung tâm theo quy định Pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.
 

        II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

        III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

        IV. SỨ MỆNH - TẦM NHÌN:

Lịch công tác Lịch công tác

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 532898